Арбитражен Съд при Асоциация за Развитие на Правото

Основни цели на сдружението

Асоциация за развитие на правото е сдружение с нестопанска дейност в частна полза със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 91, регистрирано с Решение № 306/12.09.2015 год. по ф.д. № 125/2015 год. по описа на Пловдивски окръжен съд.

Повишаване на правната култура на гражданите.
Сътрудничество с учебни заведения с цел подобряване качеството на обучение в областта на правото.
Информиране на гражданите и бизнеса относно мерки и програми за национално и европейско финансиране.
Повишаване обществената активност и инициативност на държавните институции, общините, неправителствените организации и гражданите.
Насърчаване на диалога между представители на бизнеса и българските институции, инвеститори, експерти, неправителствени организации, обществеността.
Подобряване и облекчаване на административното обслужване на гражданите и юридическите лица от държавните институции, общините, обществените организации и юридическите лица, овластени да предоставят административни услуги.
Представлява и защитава интересите на своите членове на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнище.
Проучване на общественото мнение относно дейността на държавните институции и внасяне на предложения за разрешаване съществуващи проблеми, в това число и като предлага промени в законодателството.
Екип от Професионалисти

За Нас

Арбитражният съд при АРП е учреден с цел да бъде модерен инструмент за разрешаване на търговски спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.

Свържете се с нас

Направете Консултация